Om over na te denken november 2019

Apart en Samen

Op 20 november wordt in Veenendaal de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Baptisten Gemeenten gehouden. Daar zal het gesprek voortgaan over de fusie tussen Unie en ABC-gemeenten. Een thema waar u wel eens over na denkt?
Hoe ziet u de verbinding met andere (baptisten en CAMA-) gemeenten?

Ik citeer een visie:

“De Unie is een samenbundeling van gelijksoortige, schoon onderling verschillende gemeenten: gemeenten, in wezen elkaar gelijk, maar in levensvormen en levensuitingen verschillend. Wie gemeenschap aangaat, gaat verplichtingen aan. Eerst al de verplichting met elkaar rekening te houden en elkaars eigenaardigheden te eerbiedigen. Niet één gemeente staat boven de andere gemeenten, al kan door haar historie en de haar vormende personen de ene gemeente grotere invloed hebben dan andere gemeenten. De gezamenlijke gemeenten staan niet boven de afzonderlijke gemeenten. Ze korten de macht van de plaatselijke gemeenten niet in. Binnen haar eigen grenzen is en blijft elke gemeente autonoom met eigen verantwoordelijkheid voor haar daden tegenover Hem, die de Heer en het Hoofd der gemeente is.” En: ‘Maar zo weinig mogelijk centraliseren en zoveel mogelijk plaatselijk laten werken. Commissies moeten verantwoordelijkheid aankweken, voorlichting geven. Stimuleren en coördineren. (…)Er gaat of staat niets boven de plaatselijke gemeente, want in de plaatselijke gemeente openbaart zich het lichaam van Christus. (…) We vormen een unie en geven daarmede uitdrukking aan het besef, dat we in wezen één zijn, elkaar nodig hebben en daarom bereid zijn elkaar te erkennen, te dienen en ons te laten dienen.”

Denkt u dat dit in een stuk staat dat op de Algemene Vergadering besproken wordt? Het zou zo maar kunnen, maar het dateert van meer dan 50 jaar geleden. Het is een citaat van een voorganger die van 1948 – 1953 onze gemeente diende: ds. Jan Louw. Hij werd op 25 mei 1906 in de Baptisten Gemeente Den Haag gedoopt en binnen de gemeente leefde sterk de gedachte dat hij voorganger zou moeten worden. Hij verstond dat als ‘roeping’ van God en ging in Hamburg studeerde en werd voorganger in Nieuwe Pekela (1912- 1924), Tweede Exloërmond (1924 – 1927), Groningen (1927 – 1948) en Den Haag. Daarnaast was hij één van de leiders binnen de Unie. Hij was bijna een halve eeuw redacteur van ‘De Christen’ en vele, vele jaren lid en voorzitter van de Unie Commissie en ook betrokken bij het werk van Tabitha, eind dertiger jaren.

Bij de stukken van de Algemene Vergadering wordt verwezen naar een notitie met ‘krijtlijnen voor een nieuw kerkgenootschap’. (wie hele stuk wil lezen: https://baptisten.nl/images/over-ons/av/2019/Ecclesiologische_krijtlijnen.pdf)

Opnieuw een citaat met de vraag of u zich in deze visie herkent.

“In onze geloofsgemeenschap vormen we ‘discerning communities’, dat wil zeggen dat in gemeenschappelijk gebed en beraad steeds opnieuw gezocht wordt naar de wil van Christus met het oog op deze tijd en deze context. Dat heeft alles te maken met het wandelen in Gods wegen ‘zoals die ons bekend zijn of bekend gemaakt zullen worden’, het zgn. ‘further light’, dat gericht is op een verdere en diepere toepassing van wat Christus in de Schrift ons aanreikt. Hier stelt het ‘samen met alle heiligen’ niet alleen grenzen aan wat individuen kunnen zeggen, geloven en doen, maar ook aan wat plaatselijke gemeenten kunnen zeggen, geloven en doen. Zoals gemeenteleden geroepen zijn ten opzichte van elkaar verantwoording te vragen en af te leggen, zo ook plaatselijke gemeenten. Te denken valt aan het nieuwtestamentische begrip episkopè, dat te maken heeft met toezien op elkaar. Daar zijn ook bovenplaatselijke structuren voor te bedenken, om elkaar zo scherp te houden en te voorkomen dat plaatselijke gemeenten in hun zelfberaad ontsporen. Er valt immers veel van elkaar te leren. Dat geldt hier zeker ook voor de verschillende tradities van Unie-baptisten, ‘vrije’ baptisten, ‘reformed Baptists’ en CAMA.”

Wat denkt u, wat zouden andere gemeenten van ‘Den Haag’ kunnen leren? En wat zou u willen leren van andere gemeenten?
Is het waardevol samen op te trekken of toch liever apart?

Op de AV op 20 november zal er met elkaar over gesproken en nagedacht worden. U kunt daar bij zijn 😊

Wout Huizing

Ibid, 13 – 14
Ibid, 15