1.Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI

De Baptistengemeente Gemeente ‘s-Gravenhage (vastgelegd in de statuten van 24 augustus 2009) maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente

Artikel 3: De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de Heilige schrift belijden Jezus Christus, de zoon van God, het Hoofd der Gemeente en de Heer der wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt.

Doel van de gemeente

Artikel 4:

a. De leden en vrienden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst van de Heer en Zaligmaker, Jezus Christus;
b. Samen te werken als gemeenschap der heiligen aan de verkondiging van het Evangelie als een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft;
c. Overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken ook voor degenen, die Jezus Christus niet belijden en voor het heil der schepping.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

Zie contactgegevens voor het fiscaal nummer.

3. Contactgegevens

Bezoek adres: Vier Heemskinderenstraat 91, 2531 CA Den Haag (contact via het emailformulier)

Fiscaal nummer: 822811480

KvK-nummer: geen

4. Bestuurssamenstelling met alleen de vermelding van de functies

De kerkenraad van Baptistengemeente ’s-Gravenhage bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 3 overige raadsleden. Zie de pagina met het bestuur

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente ’s-Gravenhage richt zich in 2015 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we dit jaar meerdere keren een inloopzaterdag met een kledingmarkt waarbij tevens de ontmoeting met en tussen bewoners centraal staat. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kinderen in de buurt waarvoor wekelijks een activiteit wordt georganiseerd samen met ouders uit de buurt.

Een tweede speerpunt is het Urban Mission project wat als doel heeft christenen die woonachtig en betrokken zijn in achterstandswijken te helpen om tot gemeentestichting te komen. Het is onze wens om hier in de komende jaren kleine nieuwe christelijke gemeenschappen te zien ontstaan die positief aanwezig en betrokken in de wijk willen zijn. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die betrokken willen raken in dit mooie werk en als teamlid of als pionier mee willen helpen om dit project tot bloei te brengen.

Baptistengemeente ’s-Gravenhage maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Zie Salarisadviezen (pdf) en Bijlage 1 salarisadviezen (pdf)
Advies spreekbeurtvergoeding (pdf)
De gemeente als werkgever (pdf)
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

De statuten van de unie (pdf)
Huishoudelijk reglement (pdf)
Werkorde UBG – 2014 (pdf)

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente.

9. Financiële verantwoording
Zie hier de actuele en juiste cijfers voor de begroting 2017 en 2018.

 Begroting 2017Rekening 2017Begroting 2018
Baten
Vrijwillige bijdragen en giften277704169825550
Onttrekking uit reserves300000
Overig inkomsten uit activiteiten990466135925
totaal406744831131475
Lasten
Pastorale zorg en sprekers122731042812425
Gebouwexploitatie161541568817125
Urban Mission300000
Gemeentelijke activiteiten en Lidmaatschap Unie9247118579225
Totaal406743797338775
Resultaat010338-7300

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
De personele kosten hebben betrekking parttime pastoraalmedewerker voor de persoonlijke aandacht aan een de leden en vrienden van onze gemeente en het trainen en begeleiden van het pastoraalteam. Urban Mission, na jaren van voorbereiding wordt in 2015 gestart met het werven van een zendeling die zich in de wijk wil vestigen met het doel christenen die woonachtig en betrokken zijn in onze wijk het Puntje te helpen om tot gemeentestichting te komen.